ÚVPS

Odborné Vzdelanie

Naším hlavným cieľom je poskytovať jedinečné vzdelávacie programy a kurzy, ktoré reflektujú vývojové trendy v uvedených oblastiach, a prispievajú tak k možnému kariérnemu rastu našich študentov.
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/uvps1.jpg
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left.png
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2020/04/floater-gold-dots.png
ÚVPS

Zameranie na prax

Absolventi Ústavu verejnoprávnych štúdií nájdu uplatnenie na zodpovedajúcich stupňoch riadiacich funkcií a špecializovaných profesií.
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/uvps2.jpg
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left-1.png
Štúdium na ÚVPS

Konkurenčné
Výhody

Štúdiom si rozšírite obzory o nové skúsenosti, schopnosti a znalosti z praxe, čím nepochybne získate konkurenčnú výhodu tak na trhu práce, ako aj na poli slobodnej hospodárskej súťaže.
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/uvps3.jpg
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

Ústav verejnoprávnych
štúdií

ODBORNÉ VZDELANIE

Okamžitý prínos

Absolventi Ústavu verejnoprávnych štúdií nájdu uplatnenie na zodpovedajúcich stupňoch riadiacich funkcií a špecializovaných profesií vo verejnej správe, ako vedúci pracovníci zdravotníckych zariadení či školských inštitúcií. Obsah študijných programov a odborov realizovaných v Ústave verejnoprávnych štúdií aj vedeckovýskumná činnosť sa do značnej miery vyznačujú exkluzivitou.
AKTUÁLNOSŤ VÝUČBY

Misia ústavu

Misiou Ústavu verejnoprávnych štúdií je rozvíjať pozíciu centra kvalitného profesijného vzdelávania a vedeckej organizácie v oblasti verejnoprávnych štúdií. Ako jediný ústav sa zameriavame hlavne na prípravu odborníkov, ktorí budú po absolvovaní školy riadiacimi pracovníkmi a špecialistami vo verejnej správe, v zdravotníckych zariadeniach či školských inštitúciách.
DÔRAZ NA PRAXI

Aktuálnosť výučby

Študijné programy profesijného vzdelávania sa permanentne inovujú v nadväznosti na meniace sa potreby občianskej spoločnosti, právne zmeny, problematiku Európskej únie a ďalšie kvalifikačné potreby verejných zložiek, zamestnancov verejnej správy, vedúcich pracovníkov školských inštitúcií a zdravotníckych zariadení.
Ústav verejnoprávnych štúdií

O Ústave

Ústav verejnoprávnych štúdií sa zameriava na vzdelávanie vedúcich úradníkov a vedúcich pracovníkov úradov a poskytuje profesijné vzdelanie pre vedúcich pracovníkov nemocničných a školských inštitúcií.

Špecializuje sa na poskytovanie vzdelávacej, vedeckovýskumnej, poradenskej a znaleckej činnosti predovšetkým v oblasti verejnej správy a v právnej, sociálnej, pedagogickej, ekonomickej, manažérskej či marketingovej oblasti. Naším hlavným cieľom je poskytnúť jedinečné vzdelávacie programy a kurzy, ktoré reflektujú vývojové trendy v uvedených oblastiach, a prispievajú tak k možnému kariérnemu rastu našich študentov.
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/2uvps.jpg

Vyberte si zo
študijných programov

Individuálny prístup

Študijný plán si môžete individuálne prispôsobiť svojim časovým možnostiam. Výučba prebieha prostredníctvom e-learningového systému v plnej miere online, vďaka čomu dokážeme eliminovať povinnosť dochádzky na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj časovo vyťaženejším osobám, ktoré by inak na výučbu nemali dostatok času.

Konkurenčné výhody

Prestížny titul a nové poznatky predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu. Štúdium je založené na skutočných príkladoch, reálnych projektoch a prípadových štúdiách, vďaka čomu absolvent dokáže v profesijnom živote efektívne prepojiť teoretické znalosti s praktickými.

Kvalitné vzdelanie

Indikátorom kvality profesijných vzdelávacích programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách. Tieto akreditácie sú dôležitým kritériom pri výbere školy, pretože reflektujú úroveň a kvalitu poskytovaného vzdelania.
Školné

Školné
jednotlivých programov

2500 €
Štúdium MBA
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2700 €
Štúdium LLM
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
2500 €
Štúdium MPA
 • Konečná cena vrátane DPH
 • Podanie prihlášky je zadarmo
 • Podpora študijného oddelenia
 • Prijímanie bez prijímacích skúšok
iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
9
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/3uvps.jpg
O Štúdiu

Štúdium na ÚVPS

Absolventi Ústavu verejnoprávnych štúdií nájdu uplatnenie na zodpovedajúcich stupňoch riadiacich funkcií a špecializovaných profesií v oblasti verejnej správy alebo v právnej, sociálnej, pedagogickej, ekonomickej, manažérskej či marketingovej oblasti.

Štúdium na Ústave verejnoprávnych štúdií je založené na skutočných príkladoch, reálnych projektoch a prípadových štúdiách, vďaka čomu absolvent dokáže v profesijnom živote efektívne prepojiť teoretické znalosti s praktickými. Prestížny titul a nové poznatky predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.