Študijný poriadok

Študijný a skúšobný poriadok upravuje práva a povinnosti Ústavu verejnoprávnych štúdií v odborných vzdelávacích programoch a práva a povinnosti študenta.
Postgraduálne vzdelanie - študijný poriadok

Študijný poriadok
Ústavu verejnoprávnych štúdií

Študijný a skúšobný poriadok upravuje práva a povinnosti Ústavu verejnoprávnych štúdií v profesijne vzdelávacích programoch, ako aj práva a povinnosti študenta.

Študijný poriadok Ústavu verejnoprávnych štúdií.
Študijný a skúšobný poriadok upravuje práva a povinnosti Ústavu verejnoprávnych štúdií v profesijne vzdelávacích programoch, ako aj práva a povinnosti študenta.

Článok 1
Priebeh štúdia
Vzdelávací program sa skladá z desiatich predmetov, ktoré musí študent absolvovať, aby úspešne ukončil štúdium. Na konci štúdia potom dostane zadanie záverečnej práce. Štúdium prebieha v slovenskom jazyku. Všetky potrebné informácie a materiály sú k dispozícii v študentskej sekcii, ktorá predstavuje študijný systém. V priebehu celého štúdia môžu študenti využívať konzultácie s lektormi prostredníctvom e-mailovej komunikácie. Medzi študijné povinnosti patrí predovšetkým zodpovedanie testových otázok a vypracovanie seminárnej práce z každého predmetu. Lektor potom seminárnu prácu klasifikuje. Vypracovaním diplomovej práce sa štúdium ukončí. Následne vám vystavíme diplom a získate profesijný titul.

Článok 2
Prijímacie konanie
Na štúdium sa prijíma bez prijímacích skúšok či pohovorov. Záujemca o štúdium musí len spĺňať podmienky uvedené pri jednotlivých programoch. Uchádzač musí poskytnúť kópiu dokladu o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne doklad o absolvovaní potrebnej praxe. V prípade vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí je záujemca o štúdium povinný predložiť doklad o jeho nostrifikácii v Slovenkej republike. Táto povinnosť sa nevzťahuje na vysokoškolské vzdelanie získané na Slovensku.

Článok 3
Dĺžka štúdia
Dĺžka štúdia je flexibilná a prispôsobená časovým možnostiam študenta. V každom prípade, maximálna dĺžka štúdia je 24 mesiacov od nástupu na štúdium. Za okamih nástupu na štúdium sa považuje deň, keď študent splnil všetky podmienky začatia štúdia. V prípade, že študent nie je schopný dokončiť štúdium do 24 mesiacov, môže vedenie školy rozhodnúť o predĺžení štúdia. Nie je to však povinnosť vedenia školy, ide preto vždy o individuálne rozhodnutie.

Článok 4
Kontrola plnenia študijných povinností
Študijné povinnosti a ich plnenie sa v priebehu štúdia kontroluje prostredníctvom online testov a seminárnych prác, ktorými sa každý predmet ukončí. Testy aj seminárne práce podliehajú kontrole zo strany garantov či lektorov jednotlivých predmetov. Záverečnou formou kontroly je obhajoba záverečnej práce.

Článok 5
Online testy
V rámci každého predmetu má študent k dispozícii študijné materiály a odporúčanú literatúru. Po preštudovaní je povinný absolvovať online test, na základe ktorého sa overia jeho znalosti z daného predmetu. Online test nie je časovo obmedzený a nie sú dané ani konkrétne termíny jeho absolvovania. Všetko teda závisí od rozhodnutia študenta.

Článok 6
Seminárna práca
Po úspešnom absolvovaní online testu je zadaná seminárna práca (ku každému predmetu), vďaka ktorej si overíme pochopenie informácií s ohľadom na praktické využitie. ÚVPS si vyhradzuje právo na porovnanie textu seminárnej práce pomocou online nástrojov na odhaľovanie plagiátorstva (napr. prostredníctvom stránok odevzdej.cz, theses.cz atď.). Akékoľvek plagiátorstvo je absolútne neprípustné.

Článok 7
Záverečná práca
Záverečná práca sa píše v slovenskom jazyku a slúži na overenie získaných znalostí predovšetkým s ohľadom na ich aplikáciu v praxi. ÚVPS si vyhradzuje právo na porovnanie textu záverečnej práce pomocou online nástrojov na odhaľovanie plagiátorstva (napr. prostredníctvom stránok odevzdej.cz, theses.cz atď.). Akékoľvek plagiátorstvo je absolútne neprípustné.

Článok 8
Prerušenie štúdia
Ak má na to študent vážny dôvod, môže prostredníctvom študijného oddelenia ÚVPS požiadať o prerušenie štúdia. O prerušení štúdia rozhoduje vedenie inštitútu, a to najneskôr do 15 pracovných dní odo dňa prijatia žiadosti o prerušenie štúdia študijným oddelením. O prerušení štúdia je možné pri každom študentovi rozhodnúť len raz, a to najdlhšie na 12 kalendárnych mesiacov. Z prerušenia štúdia nevyplýva študentovi žiaden poplatok.

Článok 9
Ukončenie štúdia
Jednotlivé profesijne vzdelávacie programy sú ukončené riadnym splnením všetkých povinností, teda úspešným absolvovaním všetkých online testov, seminárnych prác a úspešnou obhajobou záverečnej práce. Za deň ukončenia štúdia sa považuje deň obhájenia záverečnej práce. Po ukončení štúdia sa každému absolventovi udelí príslušný profesijný titul a vystaví sa mu certifikát osvedčujúci absolvovanie daného profesijne vzdelávacieho programu.

Predčasné ukončenie štúdia je možné jednostranným rozhodnutím zo strany ÚVPS z dôvodu neplnenia študijných povinností. V prípade predčasného ukončenia štúdia je študent povinný zaplatiť administratívny poplatok za celý vzdelávací program v plnej výške, a to najneskôr do dňa ukončenia štúdia.

Článok 10
Záverečné ustanovenia
Tento poriadok bol schválený 1. januára 2018.
Účinnosť nadobúda 1. februára 2018.
Zmena či doplnenie študijného a skúšobného poriadku je výhradným právom ÚVPS.

Mgr. Anna Částková, LLM
riaditeľka

Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.