O ÚstaveÚstav verejnoprávnych
štúdií

V Ústave verejnoprávnych štúdií preferujeme odlišný prístup k vzdelávaniu, než majú ostatné školy. Prioritou sú pre nás znalosti, skúsenosti a ich aplikácia v praxi a reálnom živote.
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/22222uvps.jpg
https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/bgn-slider-blue-corner-left-1.png
bt_bb_section_bottom_section_coverage_image

O ÚstaveÚstav verejnoprávnych
štúdií

Ústav verejnoprávnych štúdií je vzdelávacia inštitúcia poskytujúca odborné vzdelávacie programy LLM, MBA a MPA.

Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna neštátna vzdelávacia a výskumná inštitúcia so zameraním na dištančné formy manažérskeho štúdia a profesijných vzdelávacích programov. Vzdelávací systém je založený na moderných postupoch andragogiky a špičkových informačných technológiách s podporou online štúdia. Vďaka tomu je toto štúdium dostupné medzinárodne a študovať sa dá prakticky z akéhokoľvek miesta na svete s prístupom na internet.

https://www.uvps.sk/wp-content/uploads/2021/01/15uvps11.jpg

Lektorský tím Ústavu verejnoprávnych štúdií sa skladá z kvalitných odborníkov, pričom každý z nich sa venuje konkrétnej oblasti daného vzdelávacieho programu. Ide o špičkových profesionálov s mnohoročnou praxou, ktorí svoje skúsenosti a cenné znalosti odovzdávajú ďalej prostredníctvom výučby na univerzitách, vysokých školách a v iných vzdelávacích inštitúciách. Výučba na Ústave verejnoprávnych štúdií prebieha v plnej miere online, vďaka čomu môžu študovať aj tí najvyťaženejší.

Ústav verejnoprávnych štúdií je vzdelávacia inštitúcia poskytujúca profesijné vzdelávacie programy LLM, MPA a MBA. Výučba je založená okrem iného na mnohoročných skúsenostiach a znalostiach našich garantov a lektorov, a to nielen z výučby na zahraničných vysokých školách, ale predovšetkým na ich skúsenostiach z praxe, ktoré majú pre študentov vždy najväčší prínos. Ústav verejnoprávnych štúdií sa zameriava na prípravu vzdelávacích programov pre úradníkov územných samosprávnych celkov a zamestnancov nemocničných školských inštitúcií akreditovaných ministerstvom vnútra a realizuje prehlbovanie kvalifikácie úradníkov za podmienok a v rozsahu stanovenom zvláštnym zákonom.

Náš lektorský tím sa skladá zo skutočných expertov vo svojom odbore, vďaka ktorým vám dokážeme ponúknuť kvalitné vzdelanie a prestížny profesijný titul. Každý program zastrešuje špičkový odborník v danej oblasti vzdelávania, ktorý spravidla disponuje mnohoročnými skúsenosťami a praxou a prostredníctvom výučby sa usiluje odovzdať svoje znalosti a cenné skúsenosti ďalej. Výhodou štúdia v Ústave verejnoprávnych štúdií je možnosť voľby študijných programov podľa osobných kariérnych cieľov a individuálnych schopností. Cieľom je maximálne podporiť osobný rozvoj a eliminovať slabé stránky, ktoré študentom bránia v kariérnom raste.

Jedným z prínosov štúdia na Ústave verejnoprávnych štúdií je možnosť začať štúdium prakticky kedykoľvek v priebehu celého roka. Výučba prebieha prostredníctvom e-learningového systému v plnej miere online, vďaka čomu dokážeme eliminovať povinnosť dochádzky na výučbu. Tým sa otvára možnosť štúdia aj časovo vyťaženejším osobám, ktoré by inak na výučbu nemali dostatok času. Všetky programy sú navrhnuté tak, aby vyhoveli aj tým najnáročnejším z vás, a každý si tak môže zvoliť program podľa vlastného uváženia.

iahea
eacbe
acahe big
logocrbme2
logo blue
aect-300x53
vector-logo-300x109
cofse
aompi-300x73
9
O Ústave

Prečo študovať
na ÚVPS

Misia ústavu

Misiou Ústavu verejnoprávnych štúdií je rozvíjať pozíciu centra kvalitného profesijného vzdelávania a vedeckej organizácie v oblasti verejnoprávnych štúdií.

Vízia ústavu

Vízia Ústavu verejnoprávnych štúdií je stať sa ústavom profesijného vzdelávania prvej voľby pre potreby úradov, nemocničných zariadení, školských inštitúcií a vedúcich úradníkov územných samosprávnych celkov, zvolených zástupcov miest, obcí a krajov a ďalších pracovníkov verejnej správy.

Ciele ústavu

Naším hlavným cieľom je poskytovať jedinečné vzdelávacie programy a kurzy, ktoré reflektujú vývojové trendy v uvedených oblastiach, a prispievajú tak k možnému kariérnemu rastu našich študentov.

Kvalitné vzdelanie

Indikátorom kvality profesijných vzdelávacích programov, ktoré poskytujeme, ako aj celej inštitúcie sú okrem iného aj prestížne akreditácie a členstvá v národných aj nadnárodných asociáciách.

Aktuálne témy

Študijné programy profesijného vzdelávania sú permanentne inovované v nadväznosti na meniace sa potreby občianskej spoločnosti, na právne zmeny, na problematiku Európskej únie a na ďalšie kvalifikačné potreby verejných zložiek.

Konkurenčné výhody

Prestížny titul aj nové poznatky predstavujú veľkú konkurenčnú výhodu. Podnetné informácie, konzultácie s tutormi, tvorba seminárnych prác – to všetko vás môže posunúť vpred profesne aj ľudsky.

Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav veřejnoprávních studií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.
Kontakt
Ústav verejnoprávnych štúdií
Boženy Němcovej 8
811 04 Bratislava
Slovenská republika
O Ústave
Ústav verejnoprávnych štúdií
Ústav verejnoprávnych štúdií je prestížna vzdelávacia inštitúcia zameraná na poskytovanie kvalitného vzdelávania v odborných programoch MBA, MPA a LLM.